Bloedtransfusie

De juiste voorbereiding vermijdt nutteloos werk

Vooraleer het bloed wordt opgehaald door de verpleegkundige, vraagt Mobitrace om de parameters te nemen bij de patiënt. Zo wordt bloed niet nodeloos opgehaald om daarna vast te stellen dat de patiënt bijv. koorts heeft en het bloed niet kan worden toegediend. Informatie van het labo, bijv. in de vorm van een transfusieadvies of -historiek, wordt weergegeven voor start van de transfusie.

Gedaan met overbodig telefoonverkeer tussen labo en afdeling

Wanneer het labo een bloedproduct klaar heeft, zal het dit aangeven in het bloedbankpakket. Deze status komt onmiddellijk beschikbaar in Mobitrace zodat een verpleegkundige van de afdeling het bloed kan ophalen of laten opsturen via buizenpost. Het bloedproduct heeft nu de status ‘onderweg’ in Mobitrace.

Op elk moment een volledig zicht op de lopende bloedtransfusies

Elk bloedproduct dat op afdeling aankomt wordt ingescand voor ontvangst zodat het labo weet hoe lang het onderweg geweest is. Bij overschrijding van een vastgelegde tijd wordt er een alarm gegeven. Het bloedproduct kan ook teruggestuurd worden naar het labo. Mobitrace informeert het LIS van de feitelijke toediening bij start van de transfusie zodat de tarificatie kan starten.

Vitale parameters bij transfusie perfect opvolgen en rapporteren

Mobitrace vraagt om parameters te nemen bij start en beëindigen transfusie en op vastgelegde tijdstippen tussen beide.
NIEUW: opvolging parameters 24 u na transfusie, ook indien patiënt intussen op andere dienst ligt!

Beveiligde toediening door communicatie met het bronsysteem

 • Mobitrace verifieert steeds de patiëntidentiteit aan de hand van het polsbandje
 • Compatibiliteit tussen bloedproduct en patiënt
 • Mobitrace werkt samen met elk LIS op de markt
 • De verpleegkundige kan eventuele transfusiereacties direct registreren in Mobitrace
 • Mobitrace exporteert alle geregistreerde gegevens terug naar het LIS of bloedbankmodule
 • Transfusieverslag naar EPD

Medicatietoediening

Beveiligde toediening door communicatie met het bronsysteem

 • Planning medicatie toedieningsmomenten vanuit apotheekpakket / EMV. Toedieningsmodaliteiten (Referentie, timing, hoeveelheid, dosis, manier van toedienen, bijwerkingen, …) worden ook opgehaald en weergegeven in Mobitrace
 • Mobitrace verifieert steeds de patiëntidentiteit aan de hand van het polsbandje
 • Identificatie medicatie
 • Compatibiliteit tussen medicatie en patiënt (scanning)
 • Registratie inname
 • Feedback naar apotheekpakket en EPD

Incidentmelding medicatie

Mobitrace kan reacties of incidentmelding registreren zoals medicatietoediening niet gelukt, (acute) reacties, procedurefouten, … Ook kan een afwijkende dosis of looptijd geregistreerd worden.

Volledig zicht op werklijst en medicatietoediening per patiënt

 • Verpleegkundige heeft steeds een volledig en up to date zicht op de toe te dienen medicatie per patiënt en dienst
 • Mobitrace geeft ook aan indien de medicatie slechts gedeeltelijk is afgewerkt alsook het voorstellen van een nieuw moment van toediening

Staalafname

Op elk moment een volledig zicht op werklijst voor prikacties

 • Verpleegkundige heeft steeds een volledig en up to date zicht op de te nemen stalen per dienst, per patiënt en per order.
 • Niet meer dubbel prikken aangezien de staalafname wordt afgevinkt en geregistreerd na beëindiging
 • Correcte opvolging
 • Delegeren van prikacties (van prikronde naar afdeling en omgekeerd)

Beveiligde afname

 • Mobitrace verifieert steeds de patiëntidentiteit aan de hand van het polsbandje
 • Optioneel positieve identificatie van patiënt
 • Inscannen afgenomen tubes met link naar patiënt

Afdrukken van staaletiketten op mobiele printer

Bedside afdrukken van etiketten met staalnummer uitgegeven door LIS

Ondersteuning van de vpk tijdens de afname

 • Duidelijke oplijsting van de af te nemen stalen met visuele indicatie
 • Mogelijkheid om extra stalen af te nemen met drukken van extra etiket
 • Registratie van onvolledige afname met opgave reden

Ondersteuning voor het gebruik van voorgelabelde tubes

 • Mobitrace scant de unieke ID van de tube in en linkt ze aan de patiënt.
 • De combinatie tube ID – patiënt ID/opnamenummer wordt doorgegeven aan het LIS samen met andere relevante info (afnemer, afdeling, afnamedatum- en tijd)
 • Staalafname specifiek voor bloedgassen, gekoppeld aan middleware van POCT leverancier

Parameters & EWS

Bij gebruik van de Mobitrace Vitale parameters & EWS module worden vitale parameters genomen bij de patiënt en in Mobitrace geregistreerd:

 • Manuele invoer
 • Invoer d.m.v. spraakherkenning
 • Invoer door automatische overname gegevens van parametermonitors (Philips, WelchAllyn, Dräger, Mindray…)

Andere modules

Wondzorg

 • Optimale en snelle verzorging faciliteren
 • Opvolging met gebruik van camera
 • Documenteren van toegediende wondzorg

Materiaalverbruik

 • Ondersteuning van een volledige en correcte aanrekening
 • Ondersteuning van een optimaal stockbeheer
 • Onmiddellijke tracering in geval van kwaliteitsproblemen en/of terugroepacties

Incidentmelding

 • Registratie van vaststelllingen volgens de Belgische taxonomie
 • Documenteren aan de hand van een foto
 • Opvolgacties en notificaties genereren
 • Integratie met Infoland en ThePatientSafetyCompany

Afname bloedgassen

 • Staalafname bloedgassen met voorgelabelde tubes Radiometer met 1st Automatic integratie (Flexlink)
 • Beveiligde afname
 • Registeren van afnameplaats en type bloed (arterieel, veneus, …)

Patiëntbevragingen

 • Valrisico
 • Decubitus
 • Malnutritie
 • Pijnevaluatie
 • Cognitie
 • Depressie
 • Verwardheid
 • Frailty